Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa nasuwek wodociągowych

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.

 

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.   w Częstochowie  ul. Jaskrowska 14/20, Tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,   e-mail: .
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na  dostawę fabrycznie nowych żeliwnych nasuwek wodociągowych w  asortymencie i  ilościach szczegółowo  określonych  w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia.

         Miejsce realizacji: magazyn Zamawiającego w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie roku od podpisania umowy.
 4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  należy oprócz oferty  i dokumentów złożyć wzory asortymentu określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą, w tym również elektroniczną, pobrać ze strony internetowej www.pwik.czest.pl.

Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawach merytorycznych - p. Paweł Trelowski, tel./fax (34) 37-73-350,
 2. w prawach proceduralnych - p. Katarzyna Walenta,  tel./fax (34) 37-73-176.
 1. Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego, a wzory oferowanego asortymentu w magazynie Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
 3. Termin składania ofert i wzorów oferowanego asortymentu  upływa:

     04.03.2015 r. o godz. 09:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi:

      04.03.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

DOCzał. do umowy.doc (71,50KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ OFERTOWY.doc (36,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY.doc (50,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE.doc (31,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY.doc (54,00KB)
DOCSIWZ.doc (294,50KB)