Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa opon wraz z usługą montażu i wyważenia kół.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna  w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82, e-mail:
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opon wraz  z usługą montażu i wyważenia kół. Wykaz zamawianych opon  oraz   wymagane warunki realizacji zamówienia określono w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.
 1. Miejsce realizacji: wyznaczy Wykonawca, jednak nie dalej niż 10 km od miasta Częstochowy.
 1. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba zadań 2.

  Zadanie 1 – dostawa opon do samochodów osobowych i dostawczych, zdanie 2 – dostawa opon do pojazdów ciężkich.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia;sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, od dnia podpisania umowy przez kolejnych12 miesięcy.
 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji

   istotnych  warunków  zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można: odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego  w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą na wniosek, pobrać ze strony www.pwik.czest.pl. Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
  • w sprawach merytorycznych p. Marek Majewski ,tel. (34) 37-73-230,
  • w sprawach proceduralnych p. Katarzyna Walenta, tel./fax (34) 37-73-176.
 1. Kryteria wyboru oferty: dla każdego zadania cena – 100 %.
 1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego, w Częstochowie przy  ul. Jaskrowskiej 14/20.
 1. Termin składania ofert upływa:

   31.03.2015 r. o godz. 09:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi:

    31.03.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

 1. Termin związania ofertą:

 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
DOCZałącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY.doc (45,50KB)
DOCZAŁ. 4 WZÓR UMOWY.doc (104,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE.doc (31,50KB)
DOCZałącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY.doc (93,00KB)
DOCSIWZ.doc (327,50KB)